24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16Дипломи и удостоверения
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверение за завършен подготвителен клас
Заявления:
Заявление за издаване на дубликат
Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Заявление за издаване на удостоверения за валидиране
Служебна бележка:
Издаване на служ. бележка за допускане до ДЗИ
Издаване на служ. бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Издаване на служ. бележка за резултати от изпити
Заповед за признаване на клас
Приемане на ученици

Назад

24 СУ "П. К. Яворов" гр. София